ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παρέχουμε πλήρη τοπογραφικά διαγράμματα με ακριβή προσδιορισμό θέσης, ορίων και εμβαδού γεωτεμαχίου.

Τα Τοπογραφικά διαγράμματα απαιτούν, πλέον, μια ολοκληρωμένη μελέτη και συντάσσονται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Η αποτύπωση γίνεται με χρήση σύγχρονου γεωδαιτικού εξοπλισμού και συστήματος GPS στο εξαρτημένο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87, όπως αυτό ορίζεται από το νόμο.

error: Προστατευόμενο Περιεχόμενο